30 มีนาคม 2562 กฟผ.ผุดโรงไฟฟ้าทดแทนพร้อมพัฒนาแม่เมาะเป็นเมืองอัจฉริยะ

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c9ee827e3f8e4037b8f10e8

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่าโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ให้ดำเนินโครงการฯ ด้วยขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้ขยายกำลังการผลิตเป็น 655 เมกะวัตต์แล้ว โรงไฟฟ้าทดแทนจะใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร่วมกับเทคโนโลยี Ultra – super Critical (USC) ที่มีความทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) ที่ผลิตไอน้ำด้วยอุณหภูมิและแรงดันที่สูงขึ้น การเผาไหม้จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ปริมาณเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลงประมาณร้อยละ 20  ส่งผลให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยลง เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี Subcritical แบบเดิม นอกจากนี้ยังติดตั้งเทคโนโลยีกำจัดมลสารที่ทันสมัย ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องดักจับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Selective Catalytic Reduction : SCR)  เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) ที่สามารถกำจัดฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ 99.9 จากนั้นนำมาส่งผ่านเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurisation : FGD) ซึ่งจะมีการพ่นสเปรย์น้ำหินปูนเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และยังให้ผลพลอยได้เป็นการช่วยดักจับฝุ่นที่เหลืออยู่อีกขั้นตอนหนึ่ง โดยจากการทดสอบล่าสุดพบว่าช่วยดักจับฝุ่นในภาพรวมได้ถึงร้อยละ 99.98 ทั้งนี้การติดตั้งระบบดังกล่าวช่วยให้การปล่อยมลสารต่างๆ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง โรงไฟฟ้ายังติดตั้งเครื่องควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษแบบ Real Time (ตามเวลาจริง 24 ชั่วโมง) จึงมั่นใจได้ว่ามลสารที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะมีค่าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานและไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันค่าฝุ่น PM2.5 ในบริเวณแม่เมาะนั้นมีค่าต่ำกว่าพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงกัน นอกจากนี้กฟผ.ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคนโยบาย มอบหมายให้ประสานร่วมมือกับทางจังหวัด และชุมชนชาวแม่เมาะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการแม่เมาะเมืองอัจฉริยะ (Mae Moh Smart City) ที่มีการบริหารจัดการด้านพลังงาน และด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะแห่งหนึ่งของประเทศในอนาคต อาทิ สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ที่คาดการณ์ได้ สร้างหมู่บ้านป่าไม้ชุมชน รวมถึงใช้ในการบริหารจัดการฝายชุมชน ตลอดจนทดลองใช้ Application รถโดยสารที่สามารถระบุตำแหน่งสถานีชาร์จรถไฟฟ้ากับรถบริการ EGAT EV ของ กฟผ. ร่วมกับการท่องเที่ยวลำปางเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเส้นทางจากตัวเมืองมายังแม่เมาะซึ่งโครงการแม่เมาะเมืองอัจฉริยะจะช่วยให้ประชาชนในหมู่บ้านแม่เมาะมีสุขภาพดี มีไฟฟ้าใช้ไม่ดับ ป่าไม้ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชม พร้อมมุ่งสู่ศูนย์อาหารชีวภาพและพลังงานสีเขียวอย่างยั่งยืน-สำนักข่าวไทย